شیطون کوچولو

خاطرات امیرحسین

عقشه مامان وبابا به این دنیا خوش اومدی

بوسه برعکست زنم ترسم که قابش بشکند قاب عکس توست اما شیشه عمر من است بوسه برمویت زنم ترسم که تارش بشکند تار موی توست اما ریشه عمر من است زندگی اوج رسیدن به فردائیست که توبه آن امید داری برای تو خواهیم نوشت تو که تمام شیرینی وشادی مامان وبابا در زندگی هستی.عمرم امیرحسین مینویسیم با عشق برایت تا روزی که خودت بتوانی این نوشته ها را تکمیل کنی ومجموعه ای شود به نام داستان زندگیت .                                                                 &...
30 دی 1393
1